Dosen

DAFTAR NAMA DOSEN TETAP

JURUSAN/PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN WALISONGO

NO

NAMA/NIP

PANGKAT/GOL/JABATAN

MATA KULIAH POKOK

1

Dr. Ali Murtadho, M.Pd.
NIP. 19690818 199503 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)/Lektor Kepala Bimbingan dan Konseling
2 Dra. Maryatul Kibtyah, M.Pd.
NIP. 19680113 199403 2 001
Pembina (IV/a)/Lektor Kepala Bimbingan dan Konseling
3 Komarudin, M.Ag.
NIP. 19680413 200003 1 001
Penata Tk. I (III/d)/Lektor Ilmu Tasawuf
4 Yuli Nurkhasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19710729 199703 2 005
Penata Tk. I (III/d)/Lektor Bahasa Arab
5 Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19701129 199803 2 001
Penata   Tk. I (III/d) /Lektor Bimbingan dan Konseling
6 Dr. Safrodin, M.Ag.
NIP. 19751203 200312 1 002
Penata Tk. I (III/d)/ Lektor Tasawuf
7 Anila Umriana, M.Si.
NIP. 19790427 200801 2 012
Penata Tk. I (III/d)/ Lektor Bimbingan dan Konseling
8 Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I.
NIP. 19820307 200710 2 001
Penata Tk. I (III/d)/ Lektor Ilmu Dakwah
9 Abdul Rozak, M.S.I.
NIP. 19801022 200901 1 009
Penata (III/c) /Lektor Ulumul Qur’an
10 Ulin Nihayah, M.Pd.I.
NIP. 19880702 201801 2001
Penata Muda Tk. I (III/b)/Asisten Ahli Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *